KaKaczorowski

15 tekstów – auto­rem jest Ka­Kaczo­row­ski.

Matko.

Ser­cem spoj­rzałem na Ciebie Matko.
Nie do końca Cię widziałem...

Ser­ce ot­worzyłem na Ciebie Matko.
Nie do końca Cię kochałem...

Tobą ser­ce chciałem wy­pełnić po brzegi.
Miej­sca już w nim nie miałem...

Żyjąc w zakłama­niu Mat­ko - bez Ciebie.
Ser­ca nie posiadałem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 lipca 2014, 22:56

Alkoholizm

Pres­ja,kiedy mówią " i co z na­mi nie wypijesz?"
Prze­cież gdy nie pi­jesz, wca­le nie żyjesz...
Chwi­lowe wa­hanie... Czy po­winieneś, co po­wie żona?
Chy­ba każdy kiedyś ta­ki wybór dokona...
Ap­ro­bata w umyśle drąży wielką korelacje
Z uczuciem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 22:55

To coś...

Cza­sami czu­je się jak ten kurz i pył za­gar­nięty w kąt.
Ni­by w śród swoich, a ograniczony...
Og­ra­niczo­ny siłą wyższą.
Mam tu swoich bra­ci i siostry,
Mam tu swo­je codzien­ne sprawy,
Ale czu­je, że to nie to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2012, 00:09

Pan Kot i Zwierciadło

Pan Kot kiedyś spoj­rzał w Zwier­ciadło.
Ni­by lus­terko, ni­by od­bi­cie padło
Lecz zdzi­wił się niez­mier­nie,
że w zwier­ciad­le wygląda miernie.

Zwier­ciadło nie mogło nic rzec do Ko­ta
Choć chciało mówić bo naszła je ochota.
Mu­siało po­zos­tać w bez­silności mowy...
Bo nic tak na prawdę nie przyszło do pus­tej głowy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:51

Przemijanie

Jadąc li­nią 16 spo­tykam tych sa­mych ludzi
Te sa­me zna­jome twarze, nie zna­ne osoby.
Dziś już nie wsiadła tyl­ny­mi drzwiami
Sta­ruszka o śnieżno­białych włosach . 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 kwietnia 2012, 09:18

Nie o taką Polskę...

Nie o taką Pol­skę wal­czy­li Wa­si dziadkowie,
Wa­si rodzi­ce, na­si przod­ko­wie.
Ze sztan­da­rami w ręku, z pier­sią dum­nie wypiętą,
Przyj­mo­wali ku­le w kor­pus z od­wagą, nie z udręką.
Choć ich dłonie spla­mione krwią wro­ga i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 kwietnia 2012, 14:37

Niczym ptak

Oto ja us­krzyd­lo­ny ptak dzięki miłości,
Chcę wzle­cieć w górę chcę pos­ma­kować wolności,
Tej wol­ności we dwo­je na zaw­sze razem.
Więc ruszam skrzydłami raz za razem,
I biegnę, co sił w no­gach prze­de mną urwisko...
I biegnę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2012, 21:26

Jeśli coś oce­niasz i pod­da­jesz kry­tyce to rób to na­leżycie. Nie wys­tar­czy po­wie­dzieć "to jest złe", "to jest dob­re" i odejść od te­matu. Co mi po tym, że oce­nisz jakąś war­tość umysłową czy ar­tystyczną sko­ro nie masz za­miaru wy­silić się i po­wie­dzieć dwóch zdań o tym nad czym ro­kujesz. Ważne jest by uza­sad­nić swój wybór, przed­sta­wić włas­ne poglądy i to właśnie na­zywa­my kon­struk­tywną krytyką. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2012, 13:26

„Jeśli spot­kasz mnie kiedyś gdzieś na uli­cy, zacze­pisz, po­wiesz jak się na­zywasz, a ja od­po­wiem: "Przyk­ro mi człowieku. Nie znam Cię" to nie smuć się i nie bądź zły. Zap­roś mnie na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2012, 22:09

Inni

Byłem "Tam"
Widziałem
Nie wie­rzyłem
W to co ro­bią tam ta­kim jak ja
Wysławieni cho­ciaż przeklinani
Wiel­cy choć wzgardzeni
Przy­kuci do lóżek i krzeseł
Pod­pięci pod ty­siące wolt
Owi­nięci w białe płaszcze
Które krzyżują z tyłu dłonie
Mi­lilit­ry krwi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 kwietnia 2012, 09:44
KaKaczorowski

Młody rozwijający się poeta i myśliciel. Wiek nieproporcjonalny do zdobytego doświadczenia. Utarło się mówić,że jestem filozofem stąd taki,a nie inny tytuł pierwszego bloga. Mam tysiące pomysłów i myśli lecz nie zawsze mogę je gdzieś zapisać i przekazać. Urodzony w pięknej porze roku wiośnie. W pięknym czasie,kiedy to komunizm znikał z Polski i pozostawił po sobie bezrobocie i biedę... Wychowany przez trzy kobiety w wiosce gdzie wszystko staje się możliwe. Wieczny marzyciel, optymista z nutką realizmu na powłoce anty refleksyjnej.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

KaKaczorowski

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 lipca 2014, 22:56KaKaczorowski do­dał no­wy tek­st Matko.